Vzdelávacie aktivity

K výstave VOĽBA2050.WORLD sme pripravili vzdelávacie aktivity, ktoré môžete využiť na hodinách prezenčnej alebo dištančnej výučby na druhom stupni základných škôl, na stredných školách, v rámci neformálneho vzdelávania či sebavzdelávania.

Vzdelávacie aktivity využívajú princípy zážitkového a globálneho vzdelávania. Odporúčame ich začleniť do vyučovania predmetov ako geografia, etická výchova, občianska náuka, slovenský jazyk a literatúra, biológia či ako súčasť environmentálnej výchovy či triednických hodín. Vzdelávacie materiály pripravili odborníčky a odborníci z organizácie Človek v ohrození, n.o. a EDUdrama.

ANOTÁCIE K JEDNOTLIVÝM VZDELÁVACÍM MATERIÁLOM:

1.
Úvodná aktivita o klimatickej zmene:
Klimatická zmena v súvislostiach

Aktivita je určená pre žiakov a žiačky 2. stupňa a všetkých ročníkov stredných škôl. Môžete ju využiť, ak je téma klimatickej zmeny pre vašu triedu nová, alebo si chcete spoločne zopakovať, čo už o nej viete. Počas 45 minút preskúmate, ktoré pojmy žiaci a žiačky poznajú v súvislosti s klimatickou zmenou a aké súvislosti medzi nimi vidia.


čítaj viac zobraz menej

Vyjadria ich v myšlienkovej mape. Následne analyzujú schematickú mapu z webu https://faktyoklime.sk/, ktorá zobrazuje príčiny a dôsledky zmeny klímy. Na záver aktivity žiaci a žiačky spoločne diskutujú a premýšľajú nad dopadmi klimatickej zmeny na náš každodenný život. Vlastnými slovami vyjadrujú posolstvo o klimatickej zmene, ktoré by mal podľa nich poznať každý.

2.
Pracovné listy k výstave
volba2050.world

Na výstavu VOĽBA2050.WORLD nadväzuje 7 pracovných listov. Sú určené pre žiakov a žiačky 2.stupňa základných škôl a všetkých ročníkov stredných škôl. Obsahujú úlohy, ktoré môžete využiť buď na výučbe rôznych predmetov (slovenský jazyk a literatúra, geografia, biológia, chémia atď.), alebo cielene na rozvoj špecifických zručností.


čítaj viac zobraz menej

Patria medzi ne napríklad analytické, kritické a kreatívne myslenie, práca s textom, informáciami a zdrojmi, čitateľská gramotnosť a podobne. Pracovné listy môžete použiť viacerými spôsobmi. Poslúžia vám ako:

● individuálna domáca úloha, ktorú následne prediskutujete v skupine alebo triede;
● zadanie pre skupinovú prácu počas dištančného vyučovania;
● dlhodobý individuálny či skupinový projekt pre žiakov a žiačky;
● skupinová alebo individuálna úloha počas vyučovania (predmetu či prierezovej témy);
● súčasť tematického dňa (napr. Deň Zeme).

Tematické zameranie pracovných listov

● Pracovný list 1: Earthrise

V roku 1968 uvidelo ľudstvo po prvýkrát fotografiu planéty Zem, ktorú nasnímal americký astronaut William Anders. O päťdesiat rokov neskôr o nej povedal: „Vydali sme sa preskúmať Mesiac, a objavili sme Zem.“ Žiaci a žiačky analyzujú jeho výrok a o svojich postrehoch napíšu krátky text.

● Pracovný list 2: Klíma do roku 2020

Pracovný list vychádza z informácií uvedených na časovej osi výstavy VOĽBA2050.WORLD od roku 1700 do roku 2020. Úlohou žiakov a žiačok je kriticky ich analyzovať, navrhnúť aspoň jednu historickú udalosť, ktorú by na časovú os doplnili, a vyriešiť úlohu o emisiách skleníkových plynov na Slovensku.

● Pracovný list 3: Klíma po roku 2020

Žiaci a žiaci pracujú s informáciami z časových osí výstavy VOĽBA2050.WORLD od roku 2020, kde sú uvedené dva možné scenáre vývoja. Ich úlohou je kriticky analyzovať informácie a doplniť do oboch scenárov udalosti, ktoré tam podľa nich chýbajú. Žiaci a žiačky si rozvíjajú kreatívne myslenie a hľadajú súvislosti medzi udalosťami, ktoré pozitívne alebo negatívne ovplyvňujú klimatickú zmenu.

● Pracovný list 4: Predstava o budúcnosti

Žiaci a žiačky sa oboznámia s informáciami na webe výstavy VOĽBA2050.WORLD, ktoré by sa mohli udiať v roku 2050. Predstavia si, ako by ich život vyzeral o tridsať rokov, a svoje nápady vyjadria jednou z navrhnutých foriem (novinový článok, kresba, maľba, video, báseň, pieseň, divadelná scénka, pranostika).

● Pracovný list 5: Veľká zelená bariéra

Veľká zelená bariéra je ambiciózny projekt afrických štátov, ktorým chcú do roku 2030 zastaviť proces dezertifikácie, podporiť živobytie miestnych a vo veľkom prispieť k riešeniu klimatickej krízy. Žiaci a žiačky si rozvíjajú kritické myslenie. Hľadajú súvislosti medzi dezertifikáciou a klimatickou zmenou a uvažujú o tom, aké dopady by mal (ne)úspech tohto projektu na životy miestnych obyvateľov a obyvateľov Slovenska.

● Pracovný list 6: NATURA 2000

Žiaci a žiačky hľadajú informácie o tom, ktoré územie zaradené do programu NATURA 2000 je najbližšie k ich bydlisku. Pomocou rôznych zdrojov informácií zisťujú, prečo je dané územie chránené, ktoré chránené druhy sa na ňom vyskytujú, či sú ohrozené vyhynutím a tak ďalej.

● Pracovný list 7: Masové vymieranie druhov

Žiaci a žiačky analyzujú príčiny a dôsledky piatich masových vymieraní druhov. Následne sa sústredia na tzv. šieste vymieranie druhov, ktoré je zapríčinené aj zmenou klímy. Hľadajú informácie o druhoch, ktoré sú priamo ohrozené vyhynutím, a zamýšľajú sa nad spôsobmi, ako tieto ohrozené druhy ochrániť. Zisťujú, aké kategórie sa používajú na klasifikáciu ohrozených druhov, a hľadajú dôvody, prečo v súčasnosti zažívame masové vymieranie druhov.

3.
E. R.
Vzdelávací program pre 7. až 9. ročník základných škôl a stredné školy

Vzdelávací program E. R. sa skladá zo štyroch častí, ktoré na seba nadväzujú, pričom každá trvá 45 minút. Môžete ich realizovať ako súvislý blok aktivít alebo postupne, počas viacerých dní. Program pracuje s metódou storytellingu (rozprávania príbehov). Je inšpirovaný dielom List, ktorý vytvorila umelkyňa Emília Rigová, laureátka Ceny Oskára Čepana 2018.


čítaj viac zobraz menej

Úryvky z neho sme použili v tretej a štvrtej časti programu. Ďalšie texty vychádzajú priamo z časových osí výstavy Voľba2050.world.
Program E. R. stojí na fiktívnom príbehu zameranom na individuálny zážitok. Každý účastník či účastníčka sa na chvíľu stane hlavnou postavou s vlastným charakterom, rodičmi, výhľadom z okna. Zažije rôzne náročné situácie, s ktorými sa musí vysporiadať, napríklad s nečakanými spolubývajúcimi, nákupom v prázdnych potravinách, nedostatkom vody. Prostredníctvom nich si vyskúša, aké dopady môžu mať v budúcnosti naše aktuálne rozhodnutia. Okamihy, ktoré E. R. zažíva, vychádzajú z udalostí na časových osiach výstavy Voľba2050.world. Tie zobrazujú, ako sa môžu zmeniť naše životy v súvislosti s klimatickou
krízou.
Odporúčame, aby ste si texty, ktoré vás príbehom povedú, vypočuli ako zvukovú stopu. Ak sa rozhodnete nahrávku nepoužiť, môžete si ich prečítať priamo v pracovnom liste. Po každom úryvku nasleduje zadanie aktivity, ktoré možno vyplniť priamo do pracovného listu
alebo na čistý papier. Pre oba varianty (počúvaný alebo čítaný) platí, že príbehom môžete prechádzať spoločne alebo každý osamote.
Ak sa rozhodnete pre skupinovú prácu, postupne prečítajte alebo pustite úryvky z príbehu a po každom nechajte žiakom a žiačkam čas na vypracovanie zadania. Prípadne ich môžete nechať pracovať samostatne (približne 30 minút) a po každej časti sa stretnúť v skupine na
záverečnú reflexiu (približne 15 minút). Pokyny k jednotlivým zadaniam sú adresované individuálne, spoločnú reflexiu moderujte pomocou otázok uvedených na záver programu.
Kým vstúpite do príbehu, pripravte si písacie potreby, pracovný list alebo hárky papiera a počítač s pripojením na internet. Vyskúšajte, či má funkčný prehrávač zvuku a zapojenie slúchadiel.
Na záver celého príbehu nezabudnite na spoločnú reflexiu, kde sa môžete podeliť o svoje zistenia a pocity s ostatnými.

4.
Návrhy riešení klimatickej krízy na systémovej a individuálnej úrovni.
Klíma sa nás týka

Klimatická zmena znamená bezprecedentnú hrozbu, nie je to len ďalší z mnohých problémov, ktorým ako ľudstvo čelíme. Zmena klímy radikálne mení podmienky existencie na planéte Zem. Prečítajte si rôzne systémové aj individuálne opatrenia na riešenie klimatickej krízy. Týkajú sa oblastí, v ktorých musíme byť aktívni.


čítaj viac zobraz menej

Opatrenia na jej zmiernenie podmieňujú riešenie všetkých ostatných globálnych problémov, ako sú napríklad chudoba, príjmová nerovnosť alebo polarizácia spoločnosti.
Klimatickú zmenu spôsobujú ľudia svojou činnosťou. Znamená to, že je v našej moci ju aj spomaliť, zastaviť a zvrátiť. Svetová vedecká komunita navrhuje konkrétne riešenia, vďaka ktorým vieme, ako zvládnuť túto existenčnú krízu. Je však zrejmé, že neexistuje len jedno zázračné riešenie, pretože žiadne ojedinelé riešenie by nefungovalo.
Potrebujeme preto zmeniť viacero oblastí nášho života smerom k zdravšiemu a udržateľnejšiemu modelu. Potrebujeme riešenia, ktoré sú komplexné, dlhodobé a predovšetkým sa dopĺňajú navzájom. Aby sme ich dokázali aplikovať do praxe, potrebujeme politickú vôľu a spoluprácu
všetkých aktérov – bežných ľudí, obcí, štátov aj medzinárodného spoločenstva. Náš plán by mal byť dlhodobý, merateľný a zahŕňajúci systém odmien aj sankcií.

Stiahnuť všetky pracovné listy
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia